INTERVJU: IBRAHIM GALI O RATU U ZAPADNOJ SAHARI „PUSTINJA I BOL ZAPADNE SAHARE“

0001 1Zapadna Sahara – teritorija tri i po puta veća od Srbije sa svega tri veća grada, beskrajnom pustinjom bogatom prirodnim resursima, velikom obalom sa bogatim staništima ribe u srcu je jednog od najpoznatijih afričkih sukoba koji tinja već decenijama.

Zapadna Sahara je dugo je bila pod španskom vlašću. Кada se kolonijalna uprava povukla 1975. godine, usledio je težak rat između Maroka i Polisario fronta, lokalne organizacije koja se bori za nezavisnost ove teritorije. Tada je više od sto hiljada ljudi, pod vođstvom Polisario fronta, sigurno da će kad-tad ostvariti nezavisnost, otišlo u Alžir gde i danas, posle skoro pola veka, živi u teškim uslovima u izbegličkim kampovima, očekujući povratak kući. Alžir im je pružio utočište u pustinji u blizini grada Tindufa i finansijsku podršku. Кampovi funkcionišu kao teritorije Republike Zapadna Sahara – o svim pitanjima se stara izbeglička vlast koja je formirala vladu i ministarstva.

Bivša Jugoslavija je 1984. godine priznala nezavisnost Zapadne Sahare, a Republika Srbija je 2004. godine povukla priznanje. Većina država zvanično su neutralni i drže se podalje od ovog spora, mada je u jednom trenutku čak 84 država sveta priznalo nezavisnost ove teritorije (sada je taj broj sada daleko manji). Veliku buru u zemljama koje podržavaju Zapadnu Saharu izazvao je Donald Tramp kada je odlučio da SAD priznaju marokanski suverenitet nad ovom teritorijom u zamenu za marokansko priznanje Izraela, kao i Španija.

Maroko je tokom osamdesetih izgradio 2.700 kilometara peščanog zida koji razdvaja teritoriju koju kontroliše Maroko od „slobodne teritorije“, kako je nazivaju u Polisario frontu. Borbe su intenzivirane u poslednje tri godine.

Posetioci kampova su uglavnom Španci, a poslednjih godina nekoliko Srba je dobilo dozvolu da ovde nakratko boravi. Jedan od njih dobio je ekskluzivno pravo da razgovara sa Ibrahimom Galijem (1949), predsednikom Polisario fronta. Ne ulazeći u pravnu problematiku ovog pitanja, u svemu poštujući i uvažavajući zvanične stavove naše zemlje, objavljujemo razgovor sa Ibrahimom Galijem uvereni da narod Zapadne Sahare koji živi u kampovima ima legitimno pravo da se njihov glas i njihov bol čuju.

Ibrahim Gali: Кako je nama značila podrška tvoje zemlje! Jugoslavija nije davala podršku samo deklarativno. Mnogi naši ranjenici lečeni su u tvojoj zemlji. Trenirali ste naše vojnike. Nismo to zaboravili. Za nas je naslednik jugoslovenske tradicije Srbija i mi gledamo u Srbiju kao što smo nekada u Jugoslaviju. Nadamo se da ćemo se vratiti na odnose koje smo nekad imali. Ubeđeni smo da je Srbija na pravoj strani, na našoj strani. Želimo da ti preneseš pozdrave svom narodu i ljudima u vlasti. Pitanje Zapadne Sahare nije pitanje autonomije ili secesionizma, to je pitanje prava naroda na samoopredeljenje i oslobođenje od kolonijalne vlasti. Postoji mnoštvo rezolucija Ujedinjenih nacija i međunarodnih dokumenata koji to potvrđuju.

Кakva je sada situacija? Imali li sukoba, žive li ljudi i sa ove strane zida ili su svi izbegli?
Ibrahim Gali: Mi smo u ratu od kad su Marokanci 13. novembra 2020. prekršili primirje. Do sada nastavljamo da se borimo na slobodnoj teritoriji. Svakog dana imamo konflikt, borbe su u toku na zemlji i u vazduhu. Svaki dan neko nastrada iako druga strana osporava da je rat uopšte u toku. Na slobodnoj teritoriji prisutna je naša vojska, postoje i nomadi i sendenterni civili koji tu žive. To jeste vojna zona ali neki ljudi su jako vezani za tu zemlju i ne žele da je napuste. Događa se da civili nastradaju u sukobima, naročito od napada marokanskih dronova. Uprkos tome ljudi odbijaju da taj prostor, koji je njihov, potpuno napuste.

Video sam da je život u kampovima veoma težak. Кakve probleme imate u organizovanju svakodnevnog života u kampovima?
Ibrahim Gali: Mi smo odlično organizovani, ali ljudi u egzili žive već pola stoleća. Nove generacije su nemirne, žele promenu. Svetska zajednica ne čini dovoljno za naše ljude, da se reši njihov problem, da im se olakša život. Uprkos svemu tome, svoj patnji, Saharavi narod se i dalje nada da će ostvariti svoja prava.

Da li je moguće da se postigne kompromis sa Marokom ili je rat jedina opcija?
Ibrahim Gali: Svaki problem ima rešenje. To je pitanje nespornih prava. Ljudi su izbačeni iz svojih domova, sa svoje zemlje bez razloga. Imaju pravo da se vrate i imaju pravo na svoju državu. U početku su Ujedinjene Nacije mnogo činio na terenu, radilo se na referendumu i na ostvarivanju naših prava. Mi smo se oslonili na Ujedinjene nacije i na to da će oni sprovesti osnovno pravo naroda koji su se oslobodili kolonijalizma na samoupravu i svoju državnost. Nastavljamo da tražimo rešenje. Rat se nastavlja i u političkoj areni, drugim sredstvima. Ali rat nije cilj samom sebi. Mi nastojimo da stvorimo atmosferu za stvaranje političkog rešenja. Mi kao narod ne želimo rat. Potpuno smo svesni da ne možemo da promenimo geografiju i da je Maroko naš sused. Marokanci su naša braća ali režim u Maroku je izvršio agresiju nad našim narodom. Mi pružamo ruke nudeći mir, ali odgovora nema. Mi nismo počeli rat. Dva puta već ratujemo sa Marokom, dva puta već smatramo da nemamo izbora. Prvi put je bilo 31. oktobar 1975, a drugi put sad od 2020. godine. Mi nismo nikoga napali, mi nismo otišli kod naših komšija. Mi se branimo, branimo naša prava i dostojanstvo, pravo na naše postojanje. Nastavićemo rat dok režim u Maroku ne bude počeo da poštuje naša prava. Spremni smo da pregovaramo u svako doba. Ali neke elemente ne možemo da prenebregnemo: suverenitet nad našom zemljom, pravo za slobodu i nezavisnost i jedinstvo našeg naroda i zemlje. Spremni smo da pregovaramo u vezi sa drugim pitanjima. Mi smo komšije. Mi smo komšije! Naši ljudi su dobri, puni empatije, spremni da zaborave bol i patnju koju su nam naneli kako bismo zajedno živeli, sarađivali, poštovali se i bili dobre komšije.

Maroko je trenutno izuzetno jak. Situacija za vas je teška.
Ibrahim Gali: Oni kontrolišu deo naše zemlje. Mi smo odoleli španskom kolonijalizmu i 49 godina se opiremo okupaciji Maroka. Nismo uobičajena vojska. Mi smo oslobodilački pokret. Кoristimo gerilske taktike. Pokušavamo da neprijatelju uništimo moral, da im smanjimo resurse. Jako smo vezani za svoja prava i za svoju zemlju. Mi se borimo protiv armije koja nije nadahnuta za borbu i nema veze sa tom teritorijom. Znaju da su na tlu koje su nelegalno zauzeli. Vreme će sigurno presuditi u našu korist.

Кoje zemlje vas najviše podržavaju, a koje podržavaju Maroko?
Ibrahim Gali: Verujemo u Božiju moć, spremni smo na žrtvu. Za nas je najvažnije da ostvarimo naša prava. Insistiramo na ostvarivanju plana UN za rešavanja našeg problema, insistiramo na referendumu o samoopredeljenju, na slobodi. Mi se oslanjamo na naš narod, to je glavno na šta se oslanjamo, na njegovu odlučnost, spremnost za žrtvovanje, nadu. Naši prijatelji to razumeju, recimo Alžir, Angola, Južna Afrika… Mi smo osnivači Afričke unije. Imamo veliki broj pojedinaca, državnika u Africi koji podržavaju našu nezavisnost.
Naš neprijatelj ima mnogo ozbiljnih političkih, ekonomskih, socijalnih i diplomatskih problema. A podložan je i korupciji, oni kupuju tuđa mišljenja, oni kupuju otpriznavanja naše države. To je samo način da prikriju sveopštu lošu situaciju u njihovoj zemlju.
Evropski sud pravde doneo je jasnu odluku da Maroko nema pravo da upravlja našim resursima. Čekamo još jedno sudsko mišljenje, očekujemo da će biti istovetno. Maroko nema pravo da sa Evropom dogovara eksploataciju naših resursa. Oni kradu naše resurse a ova presuda je naše oružje i spremni smo da dokažemo u pregovorima da ti resursi nama pripadaju.

Da li ste nekada bili u Srbiji?
Ibrahim Gali: Posetio sam Beograd osamdesetih, tad sam bio ministar odbrane. Bila je to odlična poseta, sa vojnim ciljevima. Sa oficirima sam razgovarao i posećivao vojne jedinice. Posle posete usledila je podrška i dan danas koristimo oružje iz Jugoslavije koje smo tada dobili. To više nije moderno oružje, teško se sad za njega nabavlja municija.

Fotografije: Portal „Srbija danas“

https://www.sd.rs/vesti/svet/borbe-su-u-toku-na-zemlji-i-u-vazduhu-ibrahim-gali-o-ratu-u-zapadnoj-sahari-ubedeni-smo-da-je-srbija-2024-02-25

IBRAHIM GHALI SUR LE CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL

Le Sahara Occidental, dont le territoire est trois fois et demi supérieur à celui de la Serbie et avec trois villes de plus grande taille en tout, un désert à perte de vue, riche en ressources naturelles, un long littoral qui abonde en habitats de poissons, est au cœur de l'un des conflits africains les plus connus qui couve depuis plusieurs décennies.

Le Sahara occidental a longtemps été sous domination espagnole. Lorsque l'administration coloniale s’était retirée en 1975, une guerre acharnée s’est déclenchée entre le Maroc et le Front Polisario, organisation locale qui lutte pour l'indépendance du territoire. A cette époque, plus de cent mille personnes, convaincues qu’elles finiront un jour, par accéder à l’indépendance, sont parties sous la direction du Front Polisario, en Algérie, où, après près d'un demi-siècle, elles séjournent de nos jours encore, vivant dans des conditions difficiles dans des camps de réfugiés et l’espoir de rentrer chez elles. L'Algérie leur a accordé refuge dans le désert, près de la ville de Tindouf et le soutien financier. Les camps fonctionnent comme des territoires de la République du Sahara occidental – toutes les questions sont traitées par l'autorité en exil, qui a un gouvernement et des ministères.

L'ex-Yougoslavie avait reconnu l'indépendance du Sahara occidental en 1984 mais la République de Serbie a retiré cette reconnaissance en 2004. La plupart des pays ont officiellement des positions neutres, restant à l'écart de ce conflit, même si, à un moment donné, 84 Etats avaient reconnu l'indépendance de ce territoire (aujourd'hui ce nombre est considérablement inférieur). C’est Donald Trump qui a provoqué une véritable tempête auprès des pays soutenant le Sahara occidental en 2020, lorsqu’il a décidé de reconnaître la souveraineté marocaine sur ce territoire en échange de la reconnaissance d’Israël par le Maroc.

Dans les années 1980, le Maroc a construit un mur de sable, long de 2700 kilomètres qui sépare le territoire sous contrôle marocain, du « territoire libre », comme le Front Polisario dénomme cette partie du Sahara Occidental. Au cours des trois dernières années, les affrontements se sont intensifiés.

Les visiteurs des camps sont pour la plupart des Espagnols mais ces dernières années, quelques Serbes ont reçu eux aussi, l'autorisation d’y séjourner brièvement. L'un d'entre eux a obtenu un entretien exclusif avec Ibrahim Ghali (1949), Président du Front Polisario. Sans entrer dans les considérations juridiques de cette question et respectant pleinement les positions officielles de notre pays, nous publions cette interview avec Ibrahim Ghali, convaincus que le peuple sahraoui, qui vit dans les camps, a le droit légitime de faire entendre sa voix et sa douleur.

Ibrahim Ghali: Si tu savais seulement combien le soutien de ton pays comptait pour nous ! Et le soutien de la Yougoslavie n'a pas été formel uniquement. Un grand nombre de nos blessés ont été soignés dans ton pays. Vous aviez entraîné nos soldats. Nous ne l'avons pas oublié. Pour nous, la Serbie est l'héritière de la tradition yougoslave et nous voyons la Serbie comme nous regardions la Yougoslavie. Nous espérons retrouver la relation que nous avions autrefois. Nous sommes convaincus que la Serbie est du bon côté, de notre côté. Nous souhaitons que tu transmettes nos salutations à ton peuple et à ses dirigeants. La question du Sahara occidental n'est pas une question d'autonomie ou de sécessionnisme, c'est une question du droit des peuples à l'autodétermination et à la libération du pouvoir colonial. Un grand nombre de résolutions des Nations Unies et de textes internationaux le confirment.

Quelle est la situation actuelle? Y a-t-il des conflits, est-ce que des gens vivent aussi de ce côté du mur, ou ont-ils tous fui?

Ibrahim Ghali: Nous sommes en guerre depuis que les Marocains ont violé le cessez-le-feu le 13 novembre 2020. Pour le moment, nous continuons à nous battre sur le territoire libre. Des conflits se poursuivent quotidiennement, des combats s’engagent sur terre et dans l’air. Chaque jour, il y a des morts bien que l’autre partie conteste l’existence même de la guerre. Notre armée est présente sur le territoire libre où il y a aussi des nomades et des civils sédentaires qui y vivent. C'est effectivement une zone militaire, des gens sont très attachés à cette terre et ne veulent pas la quitter. Il arrive aussi que des civils soient victimes des affrontements, notamment lors des attaques perpétrées par des drones marocains. Malgré cela, les gens refusent de quitter totalement cet espace, qui est le leur.

J'ai vu que la vie dans les camps est très difficile. Quels sont les problèmes que vous rencontrez dans l’organisation de la vie quotidienne dans les camps?

Ibrahim Ghali: Nous sommes très bien organisés, mais les gens vivent en exil depuis un demi-siècle. Les nouvelles générations s’agitent, elles aspirent au changement. La communauté internationale ne s’engage pas suffisamment au profit de nos compatriotes, en vue de résoudre leur problème, leur faciliter la vie. Malgré tout cela, malgré toutes les souffrances, le peuple sahraoui espère toujours réaliser ses droits.

Est-il possible d’arriver à une solution de compromis avec le Maroc ou la guerre serait-elle la seule option?

Ibrahim Ghali: A chaque problème, sa solution. Il s’agit là, d’une question de l’exercice de droits incontestables. Les gens ont été chassés de chez eux, de leurs terres, sans aucune raison. Ils ont le droit d’y revenir et d’avoir leur Etat. Au début, les Nations Unies ont beaucoup fait sur le terrain, elles ont travaillé sur l’organisation du référendum et sur la réalisation de nos droits. Nous comptions sur les Nations Unies et sur le fait qu'elles mettront en œuvre l’exercice du droit fondamental des peuples libérés du colonialisme, à l'autonomie gouvernementale et à la création de leur État. Nous continuons à chercher une solution. La guerre continue sur la scène politique, par d’autres moyens. Mais la guerre n’est pas un objectif en soi. Nous nous efforçons de créer une ambiance propice à la formulation d’une solution politique. En tant que peuple, nous ne voulons pas la guerre. Nous sommes pleinement conscients que nous ne pouvons pas changer la géographie et que le Maroc est notre voisin. Les Marocains sont nos frères, mais le régime marocain a commis une agression contre notre peuple. Nous tendons la main à la faveur de la paix, mais il n’y a pas de réaction. Nous n'avions pas déclenché la guerre. Deux fois déjà, nous sommes en guerre avec le Maroc, et ces deux fois, nous estimons que nous n'avions pas de choix. La première fois, c’était le 31 octobre 1975, et la deuxième, maintenant, depuis 2020. Nous n’avons attaqué personne, nous ne sommes pas partis chez nos voisins. Nous nous défendons, nous défendons nos droits et notre dignité, le droit à exister. Nous continuerons à lutter tant que le régime marocain ne commence à respecter nos droits. Nous sommes prêts à négocier à tout moment. Mais nous ne pouvons pas passer outre les éléments suivants, à savoir : la souveraineté sur notre pays, notre droit à la liberté, à l’indépendance et à l’unité de notre peuple et de notre pays. Sur d'autres questions, nous sommes prêts à négocier. Nous sommes voisins. Nous sommes voisins ! Notre peuple est plein de bonté et d'empathie, il est prêt à oublier la douleur et la souffrance qu'on nous a infligées pour que nous puissions vivre ensemble, coopérer, nous respecter mutuellement et devenir de bons voisins.

Le Maroc est extrêmement puissant actuellement. La situation est difficile pour vous.

Ibrahim Ghali: Ils contrôlent une partie de notre pays. Nous avions résisté au colonialisme espagnol et nous résistons à l’occupation du Maroc depuis 49 ans. Nous ne sommes pas une armée régulière. Nous sommes un mouvement de libération. Nous utilisons des tactiques de la guérilla. Nous essayons de détruire le moral de l'ennemi, d’affaiblir ses ressources. Nous sommes très attachés à nos droits et à notre terre. Nous luttons contre une armée qui n’a pas envie de se battre et qui n’a aucun lien avec ce territoire. Ils savent qu’ils se trouvent sur des terres qu’ils occupent illégalement. Le temps tranchera sûrement en notre faveur.

Quels sont les pays qui vous soutiennent le plus et quels sont ceux qui soutiennent le Maroc?

Ibrahim Ghali: Nous croyons en la puissance de Dieu, nous sommes prêts au sacrifice. Le plus important pour nous est d’exercer nos droits. Nous insistons sur la mise en œuvre du plan de l'ONU pour le règlement de notre problème, nous insistons sur le référendum d’autodétermination, sur la liberté. Nous comptons principalement sur notre peuple, sur sa détermination, sa volonté de se sacrifier, son espoir. Nos amis le comprennent, comme par exemple l’Algérie, l’Angola, l’Afrique du Sud… Nous sommes les fondateurs de l’Union africaine. Un grand nombre de personnes, d’hommes d’État en Afrique soutiennent notre indépendance.

Notre ennemi est confronté à de nombreux problèmes politiques, économiques, sociaux et diplomatiques graves. Et il est sujet à la corruption, il paye pour les opinions d’autrui et pour les retraits de la reconnaissance de notre État. C'est une façon de camoufler une mauvaise situation générale dans son pays.

La Cour européenne de Justice a clairement statué que le Maroc n'a pas le droit de gérer nos ressources. Nous sommes en attente d’un autre avis de la justice et nous nous attendons à ce que ce soit identique. Le Maroc n'a pas le droit de s’accorder avec l'Europe sur l'exploitation de nos ressources. Ils volent nos ressources et ce verdict est notre arme. Nous sommes prêts à prouver dans le cadre des négociations que ces ressources nous appartiennent.

Avez-vous visité la Serbie ?

Ibrahim Ghali: J'ai visité Belgrade dans les années 80, lorsque j'étais ministre de la Défense. Ce fut une excellente visite, aux objectifs militaires. J'ai parlé avec des officiers et visité des unités militaires. La visite a été suivie d'un soutien et nous utilisons encore de nos jours, les armes yougoslaves, que nous avions reçues à l'époque. Ce n’est plus un armement moderne et il est difficile d’acheter désormais des munitions.

https://www.sd.rs/vesti/svet/borbe-su-u-toku-na-zemlji-i-u-vazduhu-ibrahim-gali-o-ratu-u-zapadnoj-sahari-ubedeni-smo-da-je-srbija-2024-02-25